Lidèchip efektif pou yon chanjman sosyal


Misyon Nou

Kraze chènn la mizè pa mwayen edikasyon, inovasyon, ede jènn yo devlope tèt yo ak envesti nan pwodoksyon nasyonal la


Vizion HaitiLeve


 • Connector.

  Yon lot Ayiti tou Nèf

  Kote gen bon jan devlopman ekonomik

 • Connector.

  Menm jan peyi Singapour

  Gras ak lidèchip efektif

Singour se yon ti peyi tou piti, yo pa gen ankenn resous natirel, menm dlo se deyo pou yo achte li. Li te paret enposib pou ti peyi sa te vin tounen yon peyi rich nan lane 1965. Jounen jodia a, se youn nan peyi ki pi rich nan mond la.

Mirak ekonomik sa te posib gras ak lidechip efektif ansyen premye minis Lee Kuan Yew. Li te batay pou li kite yon eritaj pou lot jenerasyon kap vini yo, peyi a te byen jere, yo te envesti nan sekirite, jistis, ak transparans nan zafe leta.

HaitiLeve kwe nou kapab swiv egazanp peyi Singapour la. Se vizyon sa nou geneyen, epi se pou sa nap travay.

Gade Peyi Singapour nan lane 1950

Gade Peyi Singapour jounen jodia

Avek Lidechip efektif tout bagay vin posib

Rwa Henri Christophe

Citadelle Laferiere Se yon Patrimwann Mondyal

Istwa Sitadèl Laferière la kapab aprann nou anpil leson, kòm yon pèp.

Sitadèl la raple nou ke vizyon HaitiLeve a posib, paske zansèt nou yo kite yon prèv vivan pou nou. Tout jan ou gade istwa Sitadèl la, se yon gwo eksplwa li ye.

– Li pran 20.000 travayè pou bati li.
– Sitadèl la konstwi 3.000 pye sou tet yon mon nan le Nò.

Enpak Pwogram HaitiLeve Yo


Simen Lespwa

Tout timoun sipoze al lekol

Ki sa nou fè deja

Nou distribwe 30 kit skolè Ane lekol 18 timoun peye Bous detid pou Bendy Dantes Nou fe aktive skate to educate nan Georgia

Click Me!

Akademi lidèchip

Nap prepare yon jenerasyon de lidè efektif ki pral pote chanjman nan kominote yo

Ki sa nou fè deja

Nou gentan gen plizye nwayo lidè efektif nan plizyè depatman Nou fe premye konferans sou lidechip an Haiti may 2017 Nou patisipe nan konferans NASYON UNI 2017

Aprann plis

Haiti Tech Over

Nap prepare jenn yo jodia a pou katriyem revolisyon endistriyel la

Ki sa nou fe deja

Nou gen lokal nan penye Nou fe patenarya ak fondasyon Simpkins ki pral pote fomasyon nan robotik and pwogramasyon Nou gentan gen odinate deja, nou preske pare

Click Me!

Pwogram nou yo

Simen Lespwa

Akademi Lidèchip ak inovasyon


Simen Lespwa

Simen lespwa se yon pwogram ekip jeswyon pojè HaitiLeve a te komanse nan lane 2017 la, pou ede timoun ki paka peye lekòl resevwa yon edikasyon.
Se a travè yon nwayo aktif pou yon timoun ou byen yon kominote kapab benesisye de pwojè a
Si ou enterese ak pwojè a, se pou voye yon email bay ekip jesyon pwojè HaitiLeve a, epi yo pral ba ou tout kondisyon yo, anplis de sa yo pral ba ou yon fomilè pou ou rampli pou chak timoun.
HaitiLeve pa gen kòb ki disponib, nou òganize plizyè jan de aktivite pou nou kapab rantre kòb sa. Anplis de chache fon, HaitiLeve chache parènn nan peyi etranje pou sipòte timoun yo tou.
Responsabilite nwayo yo: 1) Chak nwayo sipoze fe yon resansman nan zone yo, pou chache konbien timoun ki paka al lekol 2) Nwayo a sipoze reyini ak timoun yo pou pi piti de fwa pa mwa, yo sipoze reyini ak paran timoun yo pou pi piti yon fwa pa mwa.

Konbyen pati ki genyen na pwogram nan

 • Connector.

  Sipo entegral a fanmi a

  Se wol chak nwayo, pou yo ede chak fanmi reyisi. Nwayo a sipoze chita ak timoun yo pou pi piti de fwa pa mwa, epi yon fwa pa mwa ak paran timoun yo.

 • Connector.

  Padrinaj ak sipo finansye pou peye lekol la

  Se wòl HaitiLeve pou chache fon, ak parènn pou ede chak timoun peye lekòl yo, pou yo pa pèdi ane a. HaitiLeve panse ke chak timoun ta sipoze al lekòl.

 • Connector.

  Bous detid pou jen yo

  Haitleve ta renmen voye 10 jèn al etidye nan lekol HaitiTech chak ane. Nou ta renemn chwazi yon jènn nan chak depatman.

 • Connector.

  Distribisyon kit eskole chak ane

  Chak timoun ki gen yon dosye ki pwouve ke yo paka al lekòl, HaitiLeve pral leve fon pou bay chak timoun sa yo, yon valiz, plim, kaye, avan lane lekòl la komanse.

Kritè pou kontinye nan pwogram nan

 • Li enpotan pou timoun yo fe mwayenn 7 pou pi piti
 • Li enpotan pou nwayo a voye foto chak fwa li we ak timoun yo
 • Li enpotan pou lekol la voye kane timoun yo bay HaitiLeve chak twa mwa

Ki empak pwogram sa ap genyen

 • Lap ede timoun yo gen yon avni miyo
 • Lap ede paran yo ki desespere
 • Lap ede lekol yo peye pwofesè

Akademi lidèchip…Haiti Tech Over


Akademi Lidèchip

Nap prepare jenerasyon sa pou katriyèm revolisyon endistriyel la
Yon pwogram gen plizye aktivite ladan’l. Alo nou batize pwogram sa akademi lidechip ak inovasyon an kreyol, men an angle li rele “Haiti Tech Over”, sa vle di, nap mete sant kote ap gen odinate, entenet, kouran pou nou kapab pote bon jan teknoloji bay jenn yon nan peyi DAYITI.
Gen plizye gwoup moun ki pral benefisye de pwogram sa 1) Timoun depi laj de katran pral kapab komanse aprann pwogramasyon 2) Jenn yo pral kapab pran fomasyon nan angle, enfomatik
!) Krite pou jenn yo: Pou yon jenn patisipe nan pwogram HaitiLeve yo, ou sipoze fe pati de yon nwayo ki aktif
!) Krite pou jenn yo: Pou yon jenn patisipe nan pwogram HaitiLeve yo, ou sipoze fe pati de yon nwayo ki aktif

Ki metod nou pral Itilize?

Nou pral fome des fomate a travers de tout nwayo nou yo, konsa nap kapab pote edikasyon sa yo nan tout peyi a .

Konbyen pati ki genyen nan pwogram nan?

 • Connector.

  Fomasyon sou lidechip

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Connector.

  Kou angle

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Connector.

  Kou anfomatik

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Connector.

  Kou sou pwogramasyon

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Connector.

  Kou sou robo

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Connector.

  Fomasyon pou kapab jwenn travay

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

Ki pwoblèm nap eseye rezoud

Gen anpil travay ki la jodia, men ki pral disparèt nan yon ti tan anko. Enfomatik, robotizasyon, entènèt vin fè mond la vin tounen yon sèl. Kounye a yon moun kapab nan yon lot peyi sa li pa bezwen deplase, li kapab pran travay nan yon lot peyi gras a entènèt la. Gen anpil fomasyon ki gratis sou entènèt la tou.

Ki jan nou planifye rezoud pwoblèm nan.

Nou panse pwogram Haiti Tech Over a melanje ak pwogram akademi lidechip la, pral ede nou rezoud anpil nan pwoblem sa yo. Entenet la pral louvri anpil pot pou jenn yo, nou pral kabab bay fomasyon a distans

Ki empak pwogram sa ap genyen

 • Lap kreye travay
 • Lap prapare timoun yo ak jenn yo pou katriyem revolisyon endistriyel la
 • Nap kapab bay jenn yo fomasyon, pou yo fome timoun yoNou fe konferans sou lidèchip an Haiti le 13 may, 2017

Ki jan HaitiLeve Striktire


Konsey direksyon

Presidan

Michel Jeannot MD

Vis presidan

Williams Charles

Responsab Enfomatik

Wilson Joseph

 

Responsab komite finans

Natacha Jeannot, MBA

Sekrete

Ekip Egzekitif Georgia

Executive Director

Sophia Prince

Responsab maketinn

Simon Prince

Sekrete

Juvens Jeannot

Konsey Konsiltatif Haiti

Presidan

Jean Gardy Francois

Adjwen

Guinel Laurent

Sekrete

Francois Wilguy

Konsey administratif Haiti

Responsab Lojistik

Harry Alexandre

Trezorye

Roudy Emile

Sekrete

Carlinie Alexandre

Ekip Jesyon Pwoje

Direkte

Ing Junior Ingace

Direkte adjwen

Guinel Laurent

Foto ak video

Lony Ville

Nwayo HaitiLeve yo


Ekri yon atik pou HaitiLeve

  Kreye yon nwayo HaitiLeve

  Fe yon aktivite pou rantre kob pou HaitiLeve

  Tounen yon Volonte pou HaitiLeve

  Yon lot AYITI tou nef ak tet ansanm